Warning: Declaration of acf_field_validated_field::validate_field($valid, $value, $field, $input) should be compatible with acf_field::validate_field($field) in /data/web/virtuals/127920/virtual/www/domains/luboparkour.eu/wp-content/plugins/validated-field-for-acf/validated_field_v5.php on line 3
GDPR | Lubomír Baum

GDPR

GDPR

PROHLÁŠENÍ FYZICKÉ OSOBY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) 

I. Správce osobních údajů

Fyzická osoba Lubomír Baum se sídlem Frýdlantská 1888, Frýdek – Místek, 738 01, IČ:04851811, zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě  pod zn. L 23535  (dále také jen „fyzická osoba“, či „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. 

Cílem fyzické osoby je zejména podpora zdravého životního stylu a rozvoje sportovní, pohybové disciplíny – parkouru v České republice i zahraničí. 

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: info@luboparkour.cz.

II. Zásady zpracování

Správce prohlašuje, že při zpracování osobních údajů zachovává následující zásady: 

III. Rozsah zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil na základě uděleného souhlasu. 

IV. Zdroje osobních údajů 

V. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 

VI. Kategorie subjektů údajů 

VII. Kategorie příjemců osobních údajů 

VIII. Účel zpracování osobních údajů 

IX. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno zpravidla v sídle správce jednotlivými pověřenými členy či zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. 

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají se správcem uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů. Jedná se především o poskytovatele IT služeb, dodavatele zboží, účetní, advokátní kanceláře a doručovací společnosti.  

X. Doba zpracování osobních údajů 

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů, příslušných smlouvách, či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. 

XI. Poučení 

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. 

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: 

XII. Práva subjektů údajů 

Správce tímto informuje subjekty údajů o jejich základních právech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů, a to v souladu s ustanovením čl. 13 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“): 

a. Právo na přístup k osobním údajům. 

Každý subjekt údajů je dle ustanovení čl. 15 GDPR, oprávněn získat od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, přístup ke zpracovávaným osobním údajům (včetně případné kopie zpracovávaných osobních údajů) a přístup k těmto dalším informacím: 

b. Právo na vysvětlení. 

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. 

c. Právo na opravu. 

Každý subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje nebo s přihlédnutím k účelům zpracování doplnil neúplné osobní údaje, které se ho týkají.

d. Právo na výmaz. 

Každý subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu týkají, a to za podmínky, že je dán některý z důvodů pro výmaz uvedený v čl. 17 GDPR, zejména pokud 

e. Právo na omezení zpracování. 

Každý subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoliv z těchto případů: 

f. Právo na přenositelnost. 

Subjekt údajů má právo získat své osobní údaje, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje bez bránění ze strany správce jinému správci, případně na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

g. Právo podat stížnost. 

Práva a povinnosti subjektů údajů a správce se v oblasti ochrany osobních údajů v plném rozsahu řídí platnými právními předpisy. Každý subjekt údajů, který se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů, GDPR či jiných právních předpisů, je oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

h. Právo vznést námitku. 

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které správce zpracovává z toho důvodu, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany

i) Právo odvolat souhlas.

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 3 GDPR má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotřena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělení souhlasu o tom musí být subjekt informován. Subjekt údajů může svůj souhlas odvolat, a to zasláním dostatečně určitého sdělení o odvolání souhlasu na email info@luboparkour.cz, případně osobně na adrese sídla správce.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce a v sídle správce.